Sunday, May 30, 2004

در بدترین بدبختی ها نیز هیچ کس واقعا نمی تواند به فکر کس دیگری باشد. زیرا واقعا در فکر کسی بودن عبارت از این است که دقیقه به دقیقه در اندیشه او با شیم و هیچ چیزی نتواند ما را از این اندیشه منصرف سازد. نه توجه به خانه و زندگی نه مگسی که می پرد نه غذاها و نه خارش. اما همیشه مگس ها و خارش ها وجود دارند. این است که زیستن دشوار است

"آلبر کامو"